Privacyverklaring

Via onze website worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. TwinTech bvba acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Deze worden door ons dan ook correct verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving (GDPR) stelt. Wij vermelden in deze privacyverklaring duidelijk voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Deze persoonsgegevens zijn beperkt tot alleen deze die nodig zijn voor legitieme doeleinden. Hiervoor vragen wij u ook eerst een uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken en nemen wij passende beveiligingsmaatregelen om deze te beschermen. Uw recht om uw gegevens op aanvraag in te zien, te corrigeren of te verwijderen wordt ten allen tijde gerespecteerd.

TwinTech bvba is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 26-10-2021 00:00:00.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het registreren van uw TwinTrailer, het inschrijven op de nieuwsbrief, het inzenden van een vraag of review verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

  • Naam + voornaam
  • Adres
  • Woonplaats
  • Telefoonnummer
  • Emailadres

Registreren van uw TwinTrailer

Na registratie van uw TwinTrailer bewaren wij de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst.

Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is.

Reclame

Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten:

  • per e-mail
  • via social media

Contactformulier en nieuwsbrief

Wij bieden via onze website de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als dat naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wij bieden een nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Publicatie

Wij publiceren uw klantgegevens niet.

Verstrekking aan derden

Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners (dealers) enkel en alleen als deze zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst.

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

  • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert.
  • De website wordt regelmatig geüpdatet om beveiliging te blijven verzekeren.
  • Uw gegevens worden bewaard op de veilige server van Combell.

Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard zo lang als nodig om de overeenkomst na te komen. De gegevens worden vervolgens gewist.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze webwinkel zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Google kan eventueel ook gebruik maken van uw persoonlijke data, hiervoor verwijzen we graag door naar hun privacyverklaring

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u ten allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wilt laten beperken.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
TwinTech bv

Industrielaan 2

9800 Deinze

info@twintrailer.be

09/29 27 397